Lập bản đồ đường cho SDH và OTN
- Dec 04, 2017 -

2.5 G SONET lập bản đồ đường đi


2.5 G SDH lập bản đồ đường đi


10G SONET lập bản đồ đường đi

Picture3.jpg


10G SDH lập bản đồ đường đi


10G OTN lập bản đồ đường đi


100G OTN Mappling đường

Một cặp: Miễn phí

Tiếp theo: Ứng dụng cho SDH và thử nghiệm OTN